Regulamin serwisu Trendmed.eu dla Partnera Biznesowego/Usługodawcy

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę zawartej przez Usługodawcę Umowy z administratorem Serwisu www.trendmed.eu, na podstawie której administrator serwisu umożliwia Pacjentowi/Klientowi dostęp do szeregu usług medycznych oraz okołomedycznych, które są realizowane przez Usługodawców (Partnerów Biznesowych  serwisu www.trendmed.eu) na warunkach uzgodnionych przez Pacjenta/Klienta bezpośrednio z danym Usługodawcą zwanym dalej zamiennie Partnerem serwisu, zaś Usługodawca mocą zawartej z Administratorem Umowy uzyskuje prawo do uczestnictwa w serwisie, prezentacji swojej oferty oraz odpłatnej reklamy.

Administrator serwisu www.trendmed.eu nie jest stroną umów zawieranych przez pacjentów z Partnerami serwisu, nie odpowiada również za wykonanie tych umów.

I. Definicje pojęć

W dalszej części następujące terminy będą oznaczały

1. Administrator Serwisu www.trendmed.eu

Administrator -  Trendmed  sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Redłowskiej 50A/8, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000414481, o kapitale zakładowym w wysokości 5000zł, posiadającą numer NIP: 5862276429, REGON: 221630081 - właściciel internetowego  portalu w wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, który służy do wyszukiwania  profesjonalnych usług oraz zabiegów polskich klinik medycznych, szpitali, gabinetów kosmetycznych, spa, wellness, sanatoriów itp.

Regulamin oznacza niniejszy dokument w aktualnej wersji, zamieszczonej pod adresem domeny www.trendmed.eu

Serwis www.trendmed.eu

Serwis umożliwiający pacjentowi dostęp do szeregu usług medycznych oraz okołomedycznych, które są realizowane przez Usługodawców (Partnerów serwisu) na warunkach uzgodnionych przez Pacjenta bezpośrednio z danym Usługodawcą prowadzony przez Administratora, udostępniony pod adresem domeny nadrzędnej: www.trendmed.eu; serwis jest kierowany głównie do mieszkańców Europy. Serwis ma za zadanie zaprezentować w sposób zorganizowany listę obiektów zdrowotnych: szpitali, klinik, salonów, gabinetów prywatnych, spa, wellnes, sanatoriów znajdujących się w Polsce i pozwolić na dokonanie rezerwacji usługi - zabiegu w wybranej jednostce i w wybranym czasie, a także możliwość  dokonania opłaty  depozytu rezerwacyjnego. Serwis jest promowany głównie w krajach Europy Zachodniej.

Użytkownik/Pacjent/Klient

oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, mającą powyżej 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego, korzystającą z Serwisu po zalogowaniu (Pacjent/Klient) lub bez zalogowania (Użytkownik).

 Usługodawca/Partner serwisu   oznacza podmiot prowadzący klinikę medyczną, szpital, gabinet kosmetyczny, spa, wellness, sanatorium, laboratorium itp, którego dane oraz wykaz świadczonych usług wraz z opisem, reklamą, ceną,  zostaną umieszczone  w Serwisie, a w szczególności :

1) usługi medyczne ( w szpitalach, klinikach, gabinetach, sanatoriach czy innych placówkach)

2)  usługi zawodu lekarza i lekarza dentysty określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rehabilitanta,  zawód pielęgniarki i położnej, zawody paramedyczne, zawody kosmetyczki czy kosmetologa

3) usługi, zabiegi w sanatoriach, wellness ośrodkach spa i leczniczych,

4) usługi związane w promocją zdrowia, urody i  kondycji fizycznej;

5) usługi kosmetyczne, fryzjerskie, pielęgnacja urody

6)usługi diagnostyki laboratoryjnej.

Usługi Serwisu dla Użytkownika /Pacjenta             oznacza usługi świadczone przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu www.trendemd.eu, na rzecz Pacjenta i Partnera serwisu obejmujące w szczególności:

1) dostęp do baz Serwisu zawierających treści o charakterze oferty, informacji o świadczonych usługach, porad z dziedzin związanych z medycyną i tematyką zdrowia oraz powiązanych z tymi dziedzinami,

2) możliwość opłacenia przy rezerwowaniu terminu usługi/zabiegu przez Pacjenta/Klienta depozytu rezerwacyjnego w wysokości 100 Euro za pośrednictwem rachunku Administratora Systemu u operatora usług finansowych on-line, który to depozyt, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% przez Administratora Systemu zostanie przesłany w czasie do 7 dni od daty wpłaty na konto Usługodawcy.

 W przypadku kiedy rezygnacja z usługi nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem usługi, Usługodawca może zatrzymać kwotę depozytu rezerwacyjnego otrzymanego do tej właśnie rezerwacji,

3) możliwość logowania przez Pacjenta, przeszukiwania baz usług, zabiegów, Usługodawców, hoteli, połączeń samolotowych oraz rezerwowania terminu usług, dokonanie opłaty depozytu rezerwacyjnego (jeśli wybrany Usługodawca zaznaczył w swojej ofercie taki wymóg), komunikacji e-mailowej z Usługodawcą i Administratorem Serwisu, możliwość dodania oceny – komentarza do konta Usługodawcy (po skorzystaniu z jego usługi), branie udziału w promocjach, możliwość czytania artykułów reklamowych, informacji turystycznych, opinii innych Pacjentów/Klientów na temat świadczonych usług u poszczególnych Usługodawców.

4) możliwość logowania, stworzenia konta - profilu Usługodawcy przez Usługodawcę w Serwisie z prezentacją swojej oferty, informacją o świadczonych usługach, w tym udzielanie porad z dziedzin związanych z medycyną i tematyką zdrowia i urody oraz powiązanych z tymi dziedzinami, reklamowanie się, branie udziału w promocjach;

5) możliwość publikowania informacji o wolnych terminach Usługodawcy w celu umożliwienia rezerwacji usługi/zabiegu przez Pacjenta/Klienta oraz możliwość komunikowania się poprzez e-mail z Pacjentem/Klientem i Administratorem;

6) inne usługi oferowane przez Administratora, np. możliwość wykupienia reklamy, możliwość zamieszczenia artykułu sponsorowanego, możliwość analizy „ ruchu internautów” na stronie, możliwość zarezerwowania lotu, hotelu, możliwość uzyskania informacji o atrakcjach turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych w miejscach oferowanych usług przez Usługodawców.

7) możliwość wyboru przez Usługodawcę konieczności opłacenia przy rezerwowaniu terminu usługi/zabiegu przez Pacjenta/Klienta depozytu rezerwacyjnego w wysokości 100 Euro na konto Administratora Systemu u operatora usług finansowych on-line,

9)promowanie, reklamowanie serwisu w Polsce oraz za granicą w celu uzyskania jak największej liczby użytkowników Serwisu.

Administrator nie świadczy usług, porad, diagnoz medycznych ani nie poleca konkretnych Usługodawców. Nie sprawdzamy ani nie uwierzytelniamy żadnych informacji dostarczonych przez Usługodawców lub podmioty współpracujące z Administratorem. Nie gwarantujemy legalności usług świadczonych lub z założeniu świadczonych przez Usługodawców. Każdy Użytkownik zalogowany czy nie, korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Sugerujemy skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia.

Umowa

Oznacza Umowę zawartą przez Administratora z Partnerem serwisu mającą za przedmiot uczestnictwo w serwisie.

 II.  ZASADY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW

1.           Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Pacjenci bez konieczności dokonania rejestracji.  Korzystanie z pełni usług Serwisu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

2.           Każdy korzystający z Serwisu Pacjent zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług przez Administratora, a także, że akceptuje jako wiążące wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

3.           Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Pacjenta/Klienta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu.

4.           Po dokonaniu rejestracji Użytkownik Pacjent/Klient otrzymuje na wskazany na formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację zawierającą link aktywacyjny.

5.           Pacjent/Klient ma prawo do zrezygnowania z zarezerwowanej usługi/zabiegu bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni przed zarezerwowanym terminem poprzez poinformowanie o rezygnacji e-mailem Administratora Systemu oraz właściwego Usługodawcę. Inne formy zgłoszeń rezygnacji nie będą uznawane za wiążące.

6.           W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi/zabiegu (a po opłaceniu depozytu rezerwacyjnego w wysokości 100 Euro) w terminie do 14 dni przed terminem zarezerwowanej usługi/zabiegu, Pacjentowi/Klientowi zostanie zwrócony na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty depozyt w terminie do 14 dni, pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 20% wartości depozytu rezerwacyjnego.

7.           Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora Serwisu.

8.           Administrator zakazuje w szczególności:

1) rozsyłać i/lub umieszczać w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam), agitować czy nakłaniać, włamywać się do systemu Serwisu

2) kilkukrotnie rejestrować się w Serwisie;

3) udostępniać swojego konta innym Usługodawcom/zarejestrowanym Użytkownikom, lub korzystać z kont innych Usługodawców/ zarejestrowanych Użytkowników;

4) użytkować Serwis w celach komercyjnych i/lub pobierać opinie i komentarze Użytkowników i Usługodawców za pośrednictwem zautomatyzowanego oprogramowania,

5) używać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, tworzyć lub powielać niesprawdzone/nieprawdziwe informacje na temat Usługodawców czy Administratora, używać jakichkolwiek adresów czy numerów telefonów, komentarzy nie mających istotnego znaczenia dla odwiedzających stronę, używać tylko dużych liter czy języka HTML, propagować konkursy, projekty piramidowe lub inne, a w szczególności podejmować działalność, która nie jest bezpośrednio związana z usługami, które były świadczone przez Usługodawcę.

6) obrażać inne osoby lub podmioty/instytucje;

7) promować innych stron internetowych;

8) umieszczać materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie;

9) łamać ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania i zachowania (zbioru powszechnie przyjętych, aczkolwiek nie skodyfikowanych w sposób formalny, norm określających kulturalne zasady korzystania z Internetu),

10) wielokrotnie umieszczać tych samych zdjęć, treści czy innych elementów w Serwisie.

W przypadku stwierdzenia działań opisanych powyżej, Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia konta takiego Użytkownika/Pacjenta/Usługodawcy oraz podjęcia wszelkich środków prawnych zmierzających do pokrycia szkód z tym związanych. W szczególności Administrator będzie uprawniony do przekazania wszelkich danych posiadanych osobom poszkodowanym oraz instytucjom zajmującym się zwalczaniem w/w zachowań.

Zarejestrowany Pacjent może przesyłać swoje dane, zapytania, rezerwować usługi, brać udział w promocjach, pisać komentarze i  oceny Usługodawców ( po skorzystaniu z ich usług).

Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia/ zmiany danych i informacji zamieszczanych przez Usługodawcę/zarejestrowanego Pacjenta, bez konieczności powiadomienia Usługodawcy/zarejestrowanego Pacjenta, w przypadku powzięcia wiedzy m.in. o :

1)  niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami tych danych lub informacji;

2)  nieprawdziwości, fałszywości, wprowadzania w błąd innych Użytkowników lub Usługodawców przy wykorzystaniu tych danych lub informacji;

3)  wykraczania poza praktykę zawodową Usługodawcy oraz jego potwierdzone kompetencje,

4)    świadczenia lub prób świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług o charakterze medycznym, zdrowotnym, kosmetycznym polegającą w szczególności  na diagnozowaniu chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych, farmaceutyków i innych;

5)       ujawnianiu podmiotom nieuprawnionym danych osobowych;

10.         Nadto, w przypadkach, określonych w ustępie poprzedzającym Administrator Serwisu ma prawo do:

1)  zablokowania konta zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcy,

2) usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcy, lub

3) zablokowania  możliwości przesyłania lub zamieszczania przez zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcę informacji lub danych w Serwisie;

4) zablokowania, publikowania i dodawania komentarzy w Serwisie;

11.         Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, po uprzednim skierowaniu do Administratora Serwisu informacji w tej sprawie na adres e-mail kontakt@trendmed.eu

12.         Użytkownik/Pacjent, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej odrębnej zgody Administratora Serwisu.

13.         Wszelkie utwory rozpowszechnione w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora Serwisu, podmiotów z nim współpracujących bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik/Pacjent  może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Korzystanie, kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowanie lub przetwarzanie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych utworów możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub po uzyskaniu zgody osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

 III.     Umowa zawierana z Partnerem serwisu

1.           Administrator zawiera Umowę z Partnerem serwisu za pomocą środków elektronicznych, poprzez wypełnienie przez Partnera serwisu interaktywnego formularza rejestracyjnego potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i Warunkami Umowy. Wypełnienie i odesłanie formularza rejestracyjnego Partnera serwisu (data zawarcia Umowy) uważa się za  zawarcie umowy, które stanowi podstawę dla rozliczeń pomiędzy Stronami, nadto oznacza zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu i włączenie jego treści jako integralnej części Umowy.

2.           Rejestracja Usługodawcy w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Usługodawcy, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu, w tym podaniu szczegółowych danych w nim określonych. Administrator Serwisu, w toku rejestracji Usługodawcy może żądać okazania dokumentów rejestrowych oraz udokumentowania prawa wykonywania określonych zawodów lub świadczenia określonych usług przez danego Usługodawcę. Niedostarczenie dokumentów może stanowić podstawę do wykreślenia Partnera z Serwisu, przy zachowaniu prawa Administratora do wynagrodzenia.

3.           Prezentowanie oferty i reklamy Usługodawcy jest płatne, cennik abonamentu oraz innych usług znajduje się na jednej z podstron serwisu. Zmiany Cennika pozostają bez wpływu dla umów zawartych przed datą zmiany Cennika.

4.           Użytkownik, zakładając konto Usługodawcy , zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych danych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Szczególnie opis świadczonych usług i zabiegów oraz inne informacje o ofercie Usługodawcy powinny być opisane zgodnie ze stanem faktycznym, z należną starannością, w sposób zrozumiały dla Użytkownika. Usługodawca jest w pełni odpowiedzialny za przekazywane w Serwisie informację i reklamę i jednocześnie zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji danych Usługodawcy i do usunięcia ich samodzielnego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawdą lub prawem.

5.           Usługodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnej nazwy Usługodawcy oraz hasła Usługodawcy oraz za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór swojej indywidualnej nazwy oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich z związku z wyborem tej nazwy.

6.           Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności z prawem (w tym posiadania stosownych praw i zezwoleń, praw autorskich majątkowych, prawa do korzystania z wizerunku), prawidłowości i prawdziwości danych i informacji oraz artykułów zamieszczanych w Serwisie. Usługodawca w wyżej wskazanym zakresie, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zwalnia Administratora Serwisu z wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności.

7.           Administrator Serwisu informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie posługujące się hasłem Usługodawcy, będą jemu przypisane i traktowane jako od niego pochodzące oraz zawierające wiążące oświadczenia woli. Administrator ma prawo do usunięcia dokonanej rejestracji oraz konta Usługodawcy w przypadku, gdy wybrana przez Usługodawcę indywidualna nazwa pozostaje w sprzeczności z Regulaminem, przepisami prawa lub inną nazwą wcześniej zarejestrowanego Partnera serwisu.

8.           W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Usługodawca może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: dane adresowe, ofertę, wolne terminy do rezerwacji usług, informacje, artykuły sponsorowane, reklamę, informację o promocjach, informację o konieczności opłacenia depozytu rezerwacyjnego, inne udostępnione (uruchomione) przez Administratora

9.           Z zachowaniem wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów o tajemnicy lekarskiej Administrator zachowuje prawo do uzyskania informacji odnośnie umowy zawartej przez Partnera Serwisu z Pacjentem – co do jej daty i statusu. W tym zakresie w przypadku braku podjęcia czynności odnośnie kontaktu z Pacjentem przez Partnera serwisu i/lub skierowania żądania podjęcia takiego kontaktu od Pacjenta, Administrator serwisu ma prawo do wzywania/żądania udzielenia wyjaśnień odnośnie stanu realizacji usługi zamówionej przez Pacjenta.  Dodatkowo Administrator jest uprawniony do domagania się zwrotu depozytu gwarancyjnego zgodnie z warunkami wskazanymi wyżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.           W ramach prowadzenia Serwisu Użytkownik nie powierza Administratorowi swoich danych osobowych. Dla rejestracji w Serwisie nie jest potrzebne podanie danych typu imię i nazwisko, adres zamieszkania lub numer indywidualny typu Pesel lub NIP. Przekazanie w/w danych osobowych może nastąpić przez Użytkownika bezpośrednio Usługodawcy, z pominięciem Administratora, który nie ma do nich dostępu. W przypadku jednak, gdyby Użytkownik przekazał dane osobowe Administratorowi, stosuje się ust. poniższe.

2.           Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest:

Spółka Trendmed sp. z o .o.  z siedzibą w Polsce w Gdyni. Administrator może pozyskiwać dane z baz ogólnodostępnych lub uzyskanych od osób trzecich.

3.           Dane osobowe Użytkowników/Usługodawców są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora  usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa pod nazwą handlową www.trendmed.eu. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się przez wypełnienie formularza elektronicznego.

4.           Administrator oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik powierza Administratorowi Serwisu w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia Usług przez Administratora Serwisu.

5.           Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.           Użytkownik/Usługodawca akceptując Regulamin, potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu w bazie danych Serwisu.

7.           Administrator Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika i niniejszym oświadcza, iż w związku z charakterem usługi, świadczonej za pośrednictwem Serwisu nie udostępni informacji o Użytkowniku jakiejkolwiek nieuprawnionej stronie trzeciej, jakkolwiek Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionych organów.

8.           Użytkownik korzystając z Serwisu i podając swój adres e-mail może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do  Użytkowników/ Usługodawców.

9.           Informacje handlowe będą dotyczyły wyłącznie nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych przez Administratora Serwisu lub osób trzecich z którymi, Administrator Serwisu współpracuje lub będzie współpracował. Użytkownik lub Usługodawca może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie na adres kontakt@trendmed.eu oświadczenia w sprawie rezygnacji.

10.         Administrator Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika lub Usługodawcę. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie naruszają systemu w komputerze Użytkownika/Pacjenta  lub Usługodawcy ani nie wpływają na jego sposób działania.

 IV.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.           Użytkownik/Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

2.           Administrator Serwisu ostrzega i uprzedza, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika/Pacjenta.

3.           Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług.

4.           Administrator Serwisu nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem oraz że rezultat poszukiwań w Serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika/Pacjenta  co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stan łącz lub ich jakość.

5.           Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1) jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika/Pacjenta wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz z powodu wszelkich, innych przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu;

2) szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika/Pacjenta wskutek korzystania z oferty usług Usługodawców, w szczególności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Serwisie. Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, trybu leczenia, sposobu wykonywania usługi, użytych środków medycznych, farmaceutyków itp. i zwolniony jest z zadośćuczynienia lub zapłaty odszkodowania na poczet jakichkolwiek roszczeń Użytkownika/Pacjenta oraz jakichkolwiek osób trzecich w w/w zakresie;

3) treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innych o jakimkolwiek charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych w Serwisie przez Administratora Serwisu lub jakiekolwiek podmioty trzecie, zwolniony jest z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom Użytkownika oraz jakichkolwiek osób trzecich w ww. zakresie;

4) treść informacji zamieszczonych na stronach, do których linki znajdują się w Serwisie;

5) wszelkie roszczenia wobec Użytkowników/Pacjentów lub Usługodawców i osób trzecich wynikających z zasad realizacji usługi przez Usługodawcę, do których linki czy dane kontaktowe znajdują się w Serwisie;

6) dane i informacje zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników/Usługodawców, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu etc.

7) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Usługodawcy/Pacjenta;

8) szkody spowodowane zawartością danych lub informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników lub Usługodawców,

9) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników/Usługodawców – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,

10) przypadkowe lub omyłkowe usunięcie danych lub informacji zamieszczonych przez Usługodawcę/Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Usługodawcy/Pacjenta/Użytkownika.

11) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu,

12)wszelkie straty  spowodowane działaniami podszywającego się za Administratora lub jego personel,

13)straty moralne i inne w przypadku kiedy treści zawarte w Serwisie w jakikolwiek sposób  urażą osobę czytającą te treści, narażą  na stres lub stratę; w takim przypadku prezentowane treści nie są przeznaczone dla niego

14)za skutki nieprawidłowego użycia strony (celowe lub niecelowe)

6.           Użytkownik/ Pacjent  przyjmuje do wiadomości że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Administratorem Serwisu jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Administratora Serwisu.

V.     REKLAMACJE

1.           Partner winien kierować wszelkie reklamacje związane z zawartością Serwisu www.trendmed.eu, ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu na adres e-mail: kontakt@trendmed.eu

2.           Reklamacje:

1) będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu,

2) w zakresie w którym odpowiedzialność Administratora Serwisu jest wyłączona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie związane z zawartością Serwisu lub ze świadczeniem Usług za jego pośrednictwem, nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

3.           Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora Serwisu niezwłocznie w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia; w uzasadnionych przypadkach, gdy zajęcie stanowiska przez Administratora Serwisu wymaga uzyskania informacji od innych podmiotów lub związane jest z większym niż zwykle nakładem pracy, termin na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony o kolejny okres 20-tu dni.

4.           Odpowiedź na reklamację jak również informacja o przedłużeniu okresu do jej rozpoznania zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została skierowana.

5.           Usługodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się do Administratora Serwisu od rozstrzygniętej przez niego reklamacji. Reklamacja rozpatrzona nie będzie rozpatrywana ponownie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.           Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu i usługami świadczonymi na jego podstawie rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo w Polsce dla siedziby Administratora.

2.           Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym zakresie i czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie serwisu. Administrator zawiadamia o zmianie Regulaminu Partnerów serwisu, którzy mają prawo w terminie 14 dni od zmiany Regulaminu do zawiadomienia o braku zgody na stosowanie nowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku informacji od Partnerów serwisu we wskazanym terminie poczytuje się, że zmiany zostały zaakceptowane o obowiązują z upływem 14 dnia od zawiadomienia.

3.           W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.

4.           Użytkownik oraz Usługodawca ma prawo do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.

5.           Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2018